White Owl

Mixed Media                                                                                                                                                                                                     2016 

11" H x 11" W